Tarım

1. Türkiye'de Şirket Kurmak

Türkiye’de Şirket Kurmak

 

Türkiye’de yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine dayandığından yerli yatırımcılar için geçerli olan hak ve sorumluluklar yabancı yatırımcılar için de geçerlidir. Kurulan bir yabancı şirketin sermayesinde ya da yönetiminde Türk payı olması zorunluluğunu getiren herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, bir şirket % 100 yabancı sermaye ile kurulabilir. Hemen hemen tüm sektörler yabancı sermayeye açıktır.


“Tarama sistemi”nden “izleme sistemi”ne geçilmesinin yanı sıra, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların şirket kurmalarına ilişkin gereksiz işlemlerin ortadan kaldırılması sayesinde yabancı yatırımcılar açısından şirket kurma işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. 

Kayıt Gereksinimleri

 

Dünya Bankası’nın “Doing Business 2013” (İş Yapma Kolaylığı 2013) adlı raporunda Türkiye’de bir işletme kurulmasına ilişkin işlem ve gereksinimlerin tamamı özetlenmiştir.

 

Örnek: Standart bir şirket için 
Şehir: İstanbul

Yasal Şirket Türü: Limited Şirket

Asgari Ödenmiş Sermaye Gerekliliği: 1250 TL

Başlangıç Sermayesi: Kişi başına GSYİH’in 10 katı
 

No

İşlem

Tamamlanma süresi

Tamamlanma maliyeti

1

Ana sözleşme, müdürlerin imza beyannameleri ve ticari defterleri düzenleyip notere tasdikletiniz.

 

Aşağıdaki belgelerin sağlanması gereklidir:

 

 • Noter tasdikli ana sözleşme (biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha)
 • Noter tasdikli imza beyannameleri (iki nüsha)
 • Şirket müdürlerinin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (iki nüsha)

 

Kuruluş belgeleri damga vergisinden muaftır. Ana sözleşme ve imza beyannameleri için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Ancak, noterlik hizmetleri ve değerli kâğıtlar için ödenecek bazı ücretler bulunmaktadır.

 

1 gün

Kâğıt masrafı: 118,13 TL

Noterlik hizmetleri: 296,65 TL

Toplam = 414,78 TL

2

Sermayenin belirli bir yüzdesinin T. C. Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırınız.

 

Ticaret Sicil Dairesi’ne kaydolabilmek için şirket kurucularının Halk Bankası’ndan banka dekontunun aslını almaları gerekmektedir. Alınan dekont, şirket sermayesinin % 0,04’ünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) veya bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığını gösterir.

 

1 gün

Sermayenin % 0,04’ü

3

Başlangıç sermayesini bir bankaya yatırınız ve ödenmiş sermaye belgesini alınız.

 

Şirket sermayesinin tamamının peşin olarak ödenmemesi durumunda, şirket sermayesi kayıt yaptırılmasını takip eden 3 ay içinde de ödenebilir. Diğer bir seçeneğe göre; şirket sermayesinin % 25’inin şirketin kaydının yapıldığı tarih itibarıyla 3 ay içinde hesaba yatırılabileceğini ve taahhüt edilen sermaye bakiyesinin şirketin kurulduğu tarih itibarıyla 3 yıl içinde ödeneceğini göz önünde bulundurunuz.

 

1 gün

Ücretsizdir

4

Kuruluş bildirim formunu, taahhüt mektubunu ve Oda kayıt beyannamesini Ticaret Sicil Memurluğu’na gönderiniz.

 

Şirket kurucuları, kuruluş dilekçesini, kuruluş bildirim formunu, taahhüt mektubunu ve Ticaret Odası kayıt beyannamesini Ticaret Sicil Memurluğu’na göndermelidir. Ancak, sınırlı sorumlu bir şirketin kurulması mahkemeye başvurulmasını gerektirmez. Bu nedenle, aşağıdaki belgeleri sağlayan şirket kurucuları kayıt sürecini başlatabilirler:

 

 • Türk vatandaşı olan her bir hissedar veya böyle bir hissedarın Türk vatandaşı olan temsilcisi için, iki adet noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti
 • Kuruluş bildirim formunun üç nüshası
 • Noter tasdikli ana sözleşmenin üç nüshası (biri asıl)
 • T. C. Rekabet Kurumu hesabına yatırılan ödemeye ilişkin banka tarafından sağlanan teminat makbuzu (şirket sermayesinin % 0,04’ü)
 • Yetkili şirket temsilcileri tarafından imzalanmış bir taahhütname
 • Sınırlı sorumlu şirketin kurucularını temsil etme yetkisi olan her kişi için, iki adet imza beyanı

 

Kayıt aşamasının Ticaret Sicil Dairesi’nde tamamlanmasını takiben, Ticaret Sicil Dairesi, ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na söz konusu şirketin kuruluş bilgisini resmen iletir. Ticaret Sicil Dairesi, ilgili şirketin kuruluş bilgisinin kuruluşun gerçekleştiği tarih itibarıyla yaklaşık on gün içinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde duyurulmasını sağlar.

 

Ticaret Sicil Dairesi’nin yerel vergi dairesine söz konusu şirketin kuruluş bilgisini iletmesinin ardından yerel vergi dairesinden bir vergi levhası alınmalıdır.

 

İstihdam edilen personel söz konusu olacaksa, şirket için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan bir sosyal güvenlik numarası alınmalıdır. İstihdam edilen personel için şirketin kaydolmasını takiben Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde ayrıca başvuruda bulunulmalıdır.

 

 • Bir sınırlı sorumlu şirketin kayıt ücreti: 300 TL
 • Ticaret Odası’nın ön kayıt ücreti: 695 TL
 • Yayın veya ilan ücreti: Sözcük başına 0,3 TL
 • Kuruluş bildirimi: 50 TL
 • Ticaret Sicili Gazetesi ücreti: 2 TL
 • Müdürlerin imzalarına ilişkin kayıt ücreti:

- Birinci müdürün imzası: 350 TL

- Beher ilave müdürün imzası: 250 TL

 

İstanbul Ticaret Odası yıllık üyelik aidatı cetveli (sermayeye dayalı)

 

 • 1 - 999 TL (sermaye): 95 TL
 • 1.000 - 24.999 TL (sermaye): 100 TL
 • 25.000 - 249.999 TL (sermaye): 150 TL
 • 250.000 - 999.999 TL (sermaye): 200 TL
 • 1.000.000 TL ve yukarısı (sermaye): 225 TL

 

2 gün

150 TL (Ticaret Odası ön kayıt ücreti) + 695 TL (Birinci müdürün imzası dâhil olmak üzere ticari kayıt) + 246,20 TL (Beher ilave müdür için) + 0,30 TL/ sözcük başına yayın ücreti + 2 TL (Ticaret Sicili Gazetesi ücreti)+ 50 TL (Kuruluş ilanı ücreti)

5

* Yasal defterlerinizi notere tasdikletiniz.

 

Şirket kurucularının, şirketi Ticaret Sicil Dairesi’ne kaydettirdikleri gün yasal defterlerini tasdikletmeleri gerekmektedir. Noterin, ticari defter tasdikini Vergi Dairesi’ne bildirmesi gerekmektedir.

 

Yasal defterler için tasdik ücreti cetveli:

 

 • 100 sayfaya kadar tasdik: 45 TL
 • 200 sayfaya kadar tasdik: 56 TL

 

1 gün (bir önceki işlemle eşzamanlı olarak)

206 TL (4 defter)

6

Vergi Dairesi ile birlikte, Ticaret Sicil Dairesi’nin tebliğini takip ediniz.

 

Ticaret Sicil Dairesi, şirketin kuruluşunu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bildirir. Uygulamada, kayıt sürecini hızlandırmak üzere şirket temsilcileri, söz konusu tebliğin alınıp alınmadığını takip eder. Bir vergi memuru tespit raporu hazırlamak üzere şirketin genel merkezine gelir. Tespit raporunda en az bir yetkilinin imzası bulunmalıdır. Ticaret Sicil Memurları vergi numarası bildirimi içeren şirket kuruluşu formunu Vergi Dairesi’ne iletir.

 

1 gün

Ücretsizdir

 

* Bir başka işlemle eşzamanlı olarak gerçekleştirilir.

Kaynak: İş Yapma Kolaylığı veritabanı

1,00 ABD doları = 1,84890 TL (Mayıs 2013 itibarıyla)

Önceki Sayfa