X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

KOSGEB Destekleri

“Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olmak” vizyonu ile hareket eden KOSGEB, Kredi FaizKOBİ ProjeTematik Projeİşbirliği GüçbirliğiAR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel UygulamaGenelGirişimcilik, İhracat Kredisi ve Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programları ile KOBİ’lerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmaya, işletmelerin proje üretebilme kapasitelerini artırmaya, meslek kuruluşlarının proje geliştirmesinin teşvik edilmesine, bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanmasına, uluslararası mevzuat ve önceliklere uyum sağlanmasına, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve güçlerinin artırılmasına, işbirliği kültürünün geliştirilmesine, AR–GE kapasitesinin geliştirilmesine, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin geliştirilmesine, inovasyon faaliyetlerinin ticarileştirilmesine, yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına ve yeni girişimcilerin desteklenmesine ve KOBİ’lerin ihracat güçlerini artırmaya yönelik geri ödemeli (kredi) ve geri ödemesiz (hibe) destekler sunmaktadır.

Kosgeb tarafından sağlanan destekler; 

Girişimcilik Destek Programı:

2010 yılında yürürlüğe giren Girişimcilik Destek Programı ile ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezleri’nin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program;
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
• Yeni Girişimci Desteği
• İŞGEM Desteği
• İş Planı Ödülü
alt bileşenlerinden oluşmaktadır.

Girişimcilik Destek Programı alt bileşeni Yeni Girişimci Desteği 31/12/2018 tarihinde sonlandırılarak yerine 01/01/2019 tarihi itibarıyla Girişimciliği Geliştirme Destek Programı alt bileşeni Yeni Girişimci Programı yürürlüğe alınmıştır.
Girişimcilik Destek Programının diğer bileşenleri halen uygulanmakta olup, söz konusu bileşenlerinin Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamındaki mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı:

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 2018 yılında yürürlüğe alınmıştır. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, başarılı iş planlarının/iş modellerinin ödüllendirilmesi, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğinin arttırılması, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
Program;
• Girişimcilik Eğitimi,
• Yeni Girişimci Programı,
• İŞGEM/TEKMER Programı
• İş Planı Ödülü
olmak üzere dört alt bileşenden oluşmaktadır.
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı alt bileşeni Yeni Girişimci Programı 01/01/2019 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır. Girişimciliği Geliştirme Destek Programının diğer alt bileşenleri için mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı:

Destek Üst Limiti: 500.000 TL.
Destek Alt Limiti: -
Destek Oranı: %75 (SPK kurul kaydına alma ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı. masraflar %100 oranında desteklenmektedir.) Program ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lerin, Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görerek, söz konusu işletmelerin sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.
Program kapsamında aşağıda belirtilen masraflar karşılanmaktadır.
• Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
• Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
• Hukukçu Raporu Masrafı
• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Masrafı,
• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu maliyetleri KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.
• Programa başvuracak KOBİ'lerin, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve anonim şirket statüsünde olması gerekmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programı:

(İcra Komitesi’nin 01/03/2018 tarihli ve 2018/05 No’lu kararı ile Genel Destek Programının yürürlükten kaldırılması ve İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe alınmasına karar verilmiş olup; 24/09/2018 tarihi itibari ile İşletme Geliştirme Destek Programı yürürlüğe girmiştir.)
Destek Üst Limiti: Her bir destek için üst limit farklı olmakla birlikte, destek üst limitleri 20.000 TL. ile 50.000 TL. arasında değişmektedir. Program kapsamında toplam 290.000 TL.’ye kadar destek verilmektedir.
Destek Oranı: Tüm bölgeler için destek oranı % 60 olarak uygulanmaktadır.
Bu program ile, proje hazırlama kapasitesi düşük küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

İşbirliği Destek Programı:

Destek Üst Limiti ve Asgari Ortak Sayıları,
İşbirliği Destek Programı Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablo 14’deki gibi uygulanır.
Destek Oranı: Tüm bölgelerde % 60, olarak uygulanmaktadır. (Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.)
Bu Destek Programında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar, işletici kuruluş modeli veya proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilir.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı:

Destek Üst Limiti: Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı üst limiti 1.568.000 TL.’dir. (800.000 TL. geri ödemeli)
-Ar-Ge ve İnovasyon Programı için üst limit 750.000 TL.'dir. (300.000 TL. geri ödemeli)
-Endüstriyel Uygulama Programı için üst limit 818.000 TL.'dir. (500.000 TL. geri ödemeli)
-Destek Alt Limiti: -
-Destek Oranı: %75 (Başlangıç Sermayesi destek oranı %100'dür.) Proje kapsamında satın alınan yerli malı belgesine haiz makine- teçhizatta, güncel yerli malı belgesi bulunması durumunda destek oranları %90 olarak uygulanmaktadır.Programdan KOBİ'ler ve Girişimciler faydalanabilmektedir.
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına olan ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır.
-Söz konusu destek programı, "Ar-Ge İnovasyon Programı" ve "Endüstriyel Uygulama Programı" olmak üzere 2 alt programdan oluşmaktadır.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı:

-Destek Üst Limiti: 150.000 TL. geri ödemesiz.
-Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL.,
-Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL.’dir.
-Destek Alt Limiti:-
-Destek Oranı: Tüm bölgelerde %100
Teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarında teknolojik ürün veya prototiplerin ticarileşmesi amacıyla tanıtım ve pazarlanmasına yönelik destek sağlanmaktadır. Destek programının süresi 12 aydır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı:

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.
Bu program,
• Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
• Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır.

Stratejik Ürün Destek Programı:

Bu programın amacı, stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Bu programa KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, en az 1 yıldır faaliyette olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilen stratejik ürünleri üretmek üzere başvurabilir.

Program kapsamında verilen destekler
• Makine-teçhizat desteği
• Yazılım giderleri desteği
• Personel gideri desteği
• Bilgi transferi desteği
• Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
• Hizmet alımı desteği (eğitim ve danışmanlık, tasarım, diğer hizmet alımı giderleri)

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ Teknoyatırım) Destek Programı:

Programın amacı, Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımlarının desteklenmesidir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı:

-Destek Üst Limiti: Geri ödemesiz 300.000 (üç yüz bin) TL. ve geri ödemeli 700.000 TL. olmak üzere azami 1.000.000 TL.’dir.
-Destek Alt Limiti: -
-Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır.
-Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgelerde % 60 olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 80 olarak uygulanmaktadır.

Yukarıdaki limit ve oranları geçmemek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu destek programı ile ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Başkanlık tarafından Proje Teklif Çağrısında belirlenmekte ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar vermektedir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmemektedir. Programa başvurmak isteyen KOBİ'lerin, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri Desteği:

-Destek Üst Limiti: Verilen hizmete göre değişmektedir.
-Destek Alt Limiti: Verilen hizmete göre değişmektedir.
-Destek Oranı: -

KOBİ'lerin ürettikleri ürünlerin kalitesinin artırılması amacıyla, ürünlerini test ettireceği Laboratuvar ücretleri, KOSGEB’e kayıtlı KOBİ Statüsündeki işletmelere %50 oranında indirimli olarak uygulanmaktadır. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri; 5 ilde kurulu 8 laboratuvar ile sunulmakta olup, bu laboratuvarlardan 7 tanesi metal mühendislik malzemelerine yönelik test ve analiz hizmetleri verirken, KOSGEB Bursa Müdürlüğü bünyesinde Plastik Kauçuk Laboratuvarı hizmetleri de verilmektedir.