X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AR-GE VE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı:
Destek Üst Limiti: 10.000.000 TL.
Destek Alt Limiti: -
Destek Oranı: Makine-Teçhizat (%80'e kadar), İşletme Gideri Desteği (%75)
2014 yılında başlatılan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında ilan edilen öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi amaçlanmaktadır.
Yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve bu ürünlere yönelik yatırımın artırılması ve hızlandırılmasını amaçlayan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında;
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;
Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir. Destekten tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yararlanabilecektir. “Makine ve Teçhizat” ve “İşletme Gideri” desteği olmak üzere 2 başlıkta destek verilecektir:
1. Makine ve Teçhizat Desteği
Mikro işletmelere en fazla 8.000.000 TL., ithal alımlarda %60, yerli alımlarda %80 oranında,
Küçük işletmelere en fazla 7.000.000 TL., ithal alımlarda %50, yerli alımlarda %70 oranında,
Orta büyüklükteki işletmelere en fazla 6.000.000 TL., ithal alımlarda %40, yerli alımlarda %60 oranında,
Büyük işletmelere en fazla 3.000.000 TL., ithal alımlarda %10, yerli alımlarda %30 oranında destek verilecektir.
Bu destek kapsamında imzalanan sözleşmenin süresi 36 aydır.
2.işletme Gideri Desteği
Mikro ve Küçük işletmelere, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin %75’i geri ödemesiz (hibe şeklinde) karşılanabilmektedir.
Makine ve teçhizat desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilecektir.
Program kapsamında, ana makine ve teçhizat bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri de desteklenebilmektedir.
Desteklenmeyen Giderler
Arsa bedeli, arazi düzenleme giderleri, bina-inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt araçları giderleri, yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, beklenmeyen giderler, faiz giderleri, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, işletmeye alma giderleri, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri desteklenmemektedir.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği :
Söz konusu programın amacı birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmesini ya da platform kurabilmesini desteklemektir.
Birden fazla kuruluş, ortak bir proje geliştirerek Bakanlığa başvurduğunda ve değerlendirme sonucu desteklenmeye değer bulunduğunda vergisel muafiyet ve hibe desteğinden yararlanmaktadır. Proje için açılan ortak hesaba Bakanlık tarafından proje bütçesinin %50’sine kadarlık kısmı hibe olarak aktarılmakla birlikte proje kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Ar-Ge indirimi, Sigorta Primi Desteği ve Damga Vergisi İstisnası gibi muafiyetler verilmektedir.

Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri:
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması ile Ar-Ge ve yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.
Tasarım merkezleri ise dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.
İşletmeler tasarım veya Ar-Ge merkezi belgesi almaya hak kazandıklarında Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Damga Vergisi İstisnası ve Gümrük Vergisi İstisnası gibi muafiyetlerden yararlanabilmektedir.

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi:
19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olan 6518 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile kamu alımlarına ilişkin Kamu İhale Kanununda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme kapsamında; Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi düzenlenmekte olup, söz konusu mal ve hizmet sahipleri bu belge ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebilmektedir.
TÜR Belgesi; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında öz kaynaklarla geliştirilmiş ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için verilmektedir. Ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP):

Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturulan ve katılım önce mali yardım aracı kapsamında gerçekleştirilen çatı bir programıdır. 7 yıllık dönemler halinde uygulanan Rekabetçi Sektörler Programında, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik, rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan projeler gerçekleştirilmektedir.
Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulanmıştır. Bu dönemde, toplamda yaklaşık 490 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarılarak 46 proje hayata geçirilmiştir. 2017 yılı içerisinde 46 adet projeden 28 tanesinin uygulaması tamamlanmış olup Operasyonel Program kapsamında 31/12/2017 tarihi itibariyle yaklaşık 490 milyon avroluk yatırım gerçekleştirilmiştir.
Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP)” olan yeni dönemi için de yaklaşık 300 milyon avroluk bütçe oluşturulmuştur.
Programın yeni döneminde, tüm Türkiye’den proje başvuruları kabul edilmekte olup sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Program kapsamında desteklenecek projelerin iki temel hedefe hizmet etmesi ve “imalat sanayi”, “hizmetler ve yaratıcı endüstriler”, “Ar-Ge” ile “teknoloji transferi ve ticarileştirme” konularında olması gerekmektedir.Program hakkında detaylı bilgiye, proje teklifi çağrısı duyurularına ve ilgili dokümanlara rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr” adresinden ulaşılabilmektedir.

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Emlak Vergisi Muafiyeti:
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre Organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaftır.
 Harç İstisnası:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80’inci maddesine göre, organize sanayi bölgelerinde yapılan yapı ve tesisler bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesnadır.
Yine Kanunun 80’inci maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemlerinde teşvik belgesine haiz olan organize sanayi bölgeleri “parselasyon harcı”ndan müstesnadır.
5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesine ilave edilen (n) bendine göre organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerinden alınan harçtan istisnadır.
OSB’lerde Arsa Tahsisi Desteği:
OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisine imkân tanıyan OSB Kanununun ek 3’üncü maddesi 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Kanun maddesinin getirdiği uygulamanın süresini ve kapsamını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı 05/06/2018 tarihli 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda OSB’lerde tahsis yapılmasına imkân sağlanmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise 9 Şubat 2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.
OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis uygulaması, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine imkân sağlamaktadır.
OSB’lerde Damga Vergisi İstisnası:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlığı altındaki 53’üncü fıkraya göre Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisnadır.
Endüstri Bölgelerindeki Ruhsat ve İzin Harçları Muafiyeti:
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun “Yatırım İzni” başlıklı 3/A maddesi gereği yönetici şirket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak imar plânları, alt yapı ve üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ve denetimine tabidir. Yönetici şirket ve yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen her türlü ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.
Özel Endüstri Bölgeleri Ek Teşvik Desteği:
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 4/Ç Maddesi gereği Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.
İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresi ve Bedel Desteği:
324 Sıra Nolu Milli Emlak Tebliğinin Genel Esaslar başlıklı II. Bölümünün “İrtifak hakkı ve kullanma izni süresi” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği endüstri bölgelerindeki yatırımcılar lehine 49 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmekte ve kullanma izni verilmektedir.
324 Sıra Nolu Milli Emlak Tebliğinin Genel Esaslar başlıklı II. Bölümünün “Bedel Tespiti” başlıklı beşinci fıkrası gereği endüstri bölgelerindeki İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşi (stratejik yatırım olması durumunda binde biri) oranında belirlenmektedir.
Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi:
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için %75 indirimli uygulanmaktadır.

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 Proje Bazlı Destek Sistemi:

2012 yılından itibaren Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımlar desteklenmekle birlikte ülkemiz için stratejik önemi haiz özel nitelikli projeler ile teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımların desteklenmesine yönelik hazırlanan proje bazlı destek sistemine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” 26/11/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu düzenleme ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Uygulama sürecinde, sistemin amacına uygun olarak belirlenecek yatırım konularında yapılacak sabit yatırım tutarı 100 milyon ABD Dolarının üzerinde olan yatırım projelerine ilişkin müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından davet veya çağrı usulü ile toplanacaktır. Yatırım projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Kararda belirtilen;
• Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılama,
• Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlama,
• Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
• Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
• Yüksek katma değerli olma,
• Ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlama,
• Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırma,
• Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlama,
• Yenilikçi ve Ar-Ge yoğun yatırım olma,
• Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma,
• Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olma niteliklerine uygunlukları bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler, yatırıma sağlanacak desteklerin, desteklere ilişkin oran, miktar ve sürelerin, öngörülen yatırım süresinin, desteklerin uygulamasından sorumlu kurumlar ile yatırıma ilişkin taahhütlerin belirlenmesini teminen Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak olup, desteklenmesine karar verilen her bir proje için Cumhurbaşkanlığı Kararı (Destek Kararı) yayımlanmaktadır. Destek Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teşvik belgesi düzenlenmektedir.
Teşvik belgesi düzenlenen yatırım projeleri için değişik nitelikteki tedbirlerden oluşan destek havuzundan bir veya birden fazlası Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sağlanacak olup, söz konusu projeler için sağlanabilecek destekler;

Vergisel Destekler
• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi
• Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası
İstihdam Destekleri
• 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği
• 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Finansman Destekleri
• Enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği
• Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği ya da Hibe Desteği
• Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı
Yatırım Yeri İle İlgili Destekler
• 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
• Altyapı Desteği,
Diğer Destekler
• Kamu Alım Garantisi,
• İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Başvuru Süreci ve Desteklerden Yararlanma Koşulları
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımlar konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.
• Davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat eder.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak müracaatlarda;
✓ Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Ek 1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri.
✓ Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.
✓ Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi yer almalıdır.
✓ Bakanlık müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için talepte bulunabilir.
Müracaatlar kapsamındaki yatırım projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yatırımların Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilebilmesi için,
• 100 milyon ABD Doları asgari yatırım tutarının sağlanması ve
• Nitelik açısından
✓ Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
✓ Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
✓ Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
✓ Yüksek katma değerli olma, ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
✓ Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
✓ Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
✓ Yenilikçi ve ar-ge yoğun yatırım olma,
✓ Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma,
✓ Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olma gibi niteliklerden bir veya birkaçının sağlanması gerekmektedir.
Bu kriterleri karşıladığı tespit edilen ve Cumhurbaşkanlığı’nca proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmekte ve teşvik belgesi kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaktadır.